K-7 Psovodi - záchranári SR uplatňujú vo svojej činnosti projektové riadenie. Jednotlivé projekty majú svojich garantov, obdobie realizácie a schválený rozpočet. Projekty umožňujú neustály kvalitatívny rast našich členov a rozvoj organizácie. Aj vďaka projektom sme "učiaca sa" organizácia.


ROK 2013

V roku 2013 neboli realizované v rámci sekcie záchranárskej kynológie žiadne projekty.


ROK 2012

Projekt dotácie MV SR na základe "Výzvy číslo IV PPZ 2012 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky"

K-7 v roku 2012 implementovala projekt s dotáciou 30 000 EUR (z toho 10% vlastné zdroje) na odbornú prípravu a výcvikovú činnosť záchranárskych tímov psovodov, zdravotníkov a  topografov K-7 , ktorí pôsobia pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí ako i pri pátracích akciách po nezvestných osobách , projekt na zlepšenie materiálno - technickej vybavenosti 45 členov občianskeho združenia

Projekt dotácie MV SR na základe "Výzvy číslo III SIZCO 2012 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky"

K-7 v roku 2012 implementovala projekt s dotáciou 15 500 EUR (z toho 10% vlastné zdroje) na odbornú prípravu a nákup materiálno - technického vybavenia na zlaňovanie, prácu nad voľnou výškou a hĺbkou a tiež na transport zraneného počas pátracích akcií.


ROK 2011

Projekt číslo  DOP-SIA-2009/4.1.3/01 opatrenia 4.1 Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami

V roku 2012 bol riadne ukončený 18 mesačný projekt vzdelávania dobrovoľných psovodov a záchranárov K-7 s názvom "K-7 Psovodi - záchranári SR – tím pripravený zasiahnuť pri katastrofách, mimoriadnych udalostiach a pátracích akciách na Slovensku". Základné údaje o projekte :

Názov Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia                                                       Miesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj):Žilina, okres Žilina                               Trvanie projektu : 06/2010 – 08/2011                                                                                                 Výška nenávratného finančného príspevku: 132 347,40 EUR                                                           Aktivity projektu :  Školenia prebiehali v 4 základných blokoch  - Prvá pomoc, Kuz záchranárskej kynológie, Školenia krízového manažmentu záchrannej akcie a topografie, Kurzy zlaňovania a transportu zranenej osoby.