Valná hromada

Dňa 20.6.2016 o 14:00 sa bude konať v priestoroch Canis centra K-7 na ulici Dolné Rudiny 1, 010 01 v Žiline valná hromada  občianskeho združenia K-7 Psovodi - záchranári Slovenskej republiky. V zmysle platných stanov valnú hromadu pre riadnych členov zvoláva predseda predstavenstva. 

Program :

  1. Prezentácia riadnych členov K-7
  2. Otvorenie
  3. Voľba predsedu valnej hromady a zapisovateľa valnej hromady
  4. Predloženie účtovnej uzávierky za rok 2015
  5. Schválenie účtovnej uzávierky
  6. Voľba predstavenstva občianskeho združenia na roky 2017 - 2021
  7. Rôzne
  8. Návrh uznesenia valnej hromady
  9. Schválenie uznesenia z valnej hromady
  10. Záver